DOFINANSOWANIE MIEJSC W ŻŁOBKU Z BUDŻETU GMINY WROCŁAW:

Zakres zadania: opieka dzienna nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia, sprawowana w formie żłobka.

Zadanie publiczne realizowane jest w Żłobku Niepublicznym WYSEPKA 1 przy ul. Jana Długosza 59-75 we Wrocławiu 51-162.

Godziny pracy żłobka: 6:45-17:30

Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na miejsca współfinansowane: Zgodne z zarządzeniem Nr 4733/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław. Aby przystąpić do rekrutacji, należy złożyć wniosek elektroniczny tu:

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/logowanie

Wysokości miesięcznej opłaty za opiekę nad dzieckiem ponoszonej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka w roku szkolnym 2022/23 wynosi 920zł.

Wysokość opłaty za zajęcia dodatkowe objęte odrębną umową (nieobowiązkowe) wynosi 210zł.

Stawka dzienna za wyżywienie w roku szkolnym 2022/23 wynosi 21zł/dzień.

Organem nadzorującym Żłobek jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,

dane kontaktowe: tel. 71 777 86 99; e-mail. wzd@um.wroc.pl